Biuletyn Informacji Publicznej
Bieruńskie Centrum Usług

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 277301-2011 z dnia 2011-10-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bieruń
1. Przedmiotem zamówienia jest łącznie: usługa przeprowadzenia zajęć terapeutycznych - hipoterapii dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz usługa transportu dzieci z przedszkola na miejsce rehabilitacji i z miejsca rehabilitacji do...
Termin składania ofert: 2011-10-28

Bieruń: HIPOTERAPIA DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
Numer ogłoszenia: 294649 - 2011; data zamieszczenia: 10.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 277301 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Edukacji w Bieruniu, ul. Chemików 39, 43-150 Bieruń, woj. śląskie, tel. 32 216 16 35, faks 32 216 16 35.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: HIPOTERAPIA DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest łącznie: usługa przeprowadzenia zajęć terapeutycznych - hipoterapii dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz usługa transportu dzieci z przedszkola na miejsce rehabilitacji i z miejsca rehabilitacji do przedszkola. 2. Zajęcia terapeutyczne prowadzone będą dla dzieci: - po przebytych chorobach zostawiających trwałe ślady w sprawności fizycznej i w życiu psychicznym; - upośledzonych umysłowo z deficytami rozwojowymi; - osób z uszkodzeniami analizatorów (wzrok, słuch); - niedostosowanych społecznie osób zdrowych. 3. Wykonawcy zobowiązani będą świadczyć usługi dla grup liczących do 2 osób według dokładnych harmonogramów przygotowanych przez Dyrektorów przedszkoli, z zachowaniem terminów miesięcznych: - 2 grupy po 2 dzieci - 5 wyjazdów w listopadzie 2011 r. - 2 grupy po 2 dzieci - 5 wyjazdów w kwietniu 2012 r. - 2 grupy po 2 dzieci - 5 wyjazdów w maju 2012 r. - 2 grupy po 2 dzieci - 5 wyjazdów w czerwcu 2012 r. - 2 grupy po 2 dzieci - 5 wyjazdów w kwietniu 2013 r. - 2 grupy po 2 dzieci - 5 wyjazdów w maju 2013 r. Łącznie zamówienie obejmuje 60 godzin zajęć dla grup, przy czym przez 1 godzinę zajęć zamawiający rozumie 60 minut. Program zajęć powinien zawierać co najmniej niżej wymienione moduły: a) szkolenie dla opiekunów dzieci podczas zajęć hipoterapii; b) rozgrzewkę fizyczną i ćwiczenia programowe usprawniające; c) jazdę konną wraz z ćwiczeniami; d) poznawanie budowy ciała konia; e) kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała; f) doskonalenie sprawności ruchowej; g) stymulowanie zmysłów: słuchu, wzroku, dotyku, węchu; h) ćwiczenie koncentracji uwagi; i) wyzwalanie spontanicznej aktywności dziecka w pracy z koniem; j) nauka troski o higienę własną i konia - mycie rąk, czesanie, karmienie; k) okazywanie emocji i uczuć, związanych z kontaktem ze zwierzętami; l) określanie związków przyczynowo-skutkowych, rozpoznawanie kolorów i kształtów, różnic i podobieństw; m) ćwiczenia relaksacyjne. 4. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie do organizacji transportu dzieci oraz ich opiekunów (po jednym na każde dziecko) z przedszkola na miejsce zajęć oraz transportu powrotnego - z miejsca rehabilitacji do przedszkola wraz z pokryciem kosztów tego transportu (koszt usługi transportowej). Cenę przewozu należy doliczyć do ceny ofertowej. (UWAGA! Należy pamiętać, że jeden wyjazd dzieci wiąże się dla wykonawcy z wykonaniem czterech kursów: podstawienie autobusu do przedszkola, dojazd na miejsce rehabilitacji, przejazd powrotny do przedszkola, powrót autobusu).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.25.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie dla osiągnięcia celów Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WSZYSTKIEGO CO NAJLEPSZE NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU - BIERUŃSKIE PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DZIECIOM I ICH RODZICOM.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe OŚRODEK REKREACJI KONNEJ Tomasz Tura, ul. Barbórki 23, 43-155 Bieruń, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 12693,60

  • Oferta z najniższą ceną: 12693,60 / Oferta z najwyższą ceną: 12693,60

  • Waluta: PLN.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Bieruń: ZAJĘCIA JĘZYKOWE DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH - JĘZYK ANGIELSKI; Część I - rok szkolny 2011 / 2012
Numer ogłoszenia: 373556 - 2011; data zamieszczenia: 10.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 334248 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Edukacji w Bieruniu, ul. Chemików 39, 43-150 Bieruń, woj. śląskie, tel. 32 216 16 35, faks 32 216 16 35.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAJĘCIA JĘZYKOWE DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH - JĘZYK ANGIELSKI; Część I - rok szkolny 2011 / 2012.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne, obejmujące organizację i prowadzenie zajęć języka angielskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Wszystkiego co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu - bieruńskie przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom w roku szkolnym 2011 / 2012, w Przedszkolu nr 1 oraz Przedszkolu nr 2 w Bieruniu. 2. Liczba osób uczestniczących w zajęciach języka angielskiego wynosić będzie 616 dzieci w 26 grupach przedszkolnych z podziałem na grupy młodsze i starsze: 6 grup młodszych (2,5-3 latki) oraz 20 grup starszych (4-6 latki). 3. Zajęcia edukacyjne z języka angielskiego będą prowadzone w obiektach: a) Przedszkole nr 1, ul. Chemików 33 (grupy: 3-latki; 4-latki; 5-latki). b) Przedszkole nr 1, ul. Chemików 39 (grupy: 4-latki, 5-latki; 5-6 latki). c) Oddział Przedszkolny w SP-1, ul. Krakowska 28 (4 grupy 6-latków). d) Oddział w Ścierniach, ul. Kamienna 17 (grupy: 3-latki; 4-latki; 5-6 latki). e) Przedszkole nr 2, ul. Warszawska 230 (grupy: 3-latki; 3-4 latki; 4-latki; 4-5 latki; 5-latki; 5-6 latki). f) Przedszkole nr 2, ul. Warszawska 290 (grupy: 3-4 latki; 4-5 latki; 5-6 latki). g) Oddział Przedszkolny w SP-3, ul. Węglowa 11 (grupy: 6-latki; 5-6 latki). h) Oddział w Bijasowicach, (grupy: 3-4 latki; 4-5 latki). 4. Ilość dzieci w grupach przedszkolnych, w których prowadzone będą zajęcia nie powinna być mniejsza niż 5 i nie większa niż 25 dzieci. 5. Wykonawcy zobowiązani będą świadczyć usługi edukacyjne w zakresie języka angielskiego według harmonogramów przygotowanych przez Dyrektorów przedszkoli. 6. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00. 7. Czas trwania zajęć wynosić będzie w zależności od wieku: 3-latki 15 min; 4-latki 15 min; 5-6 latki 30 min. 8. Zajęcia w poszczególnych grupach odbywały się będą wg formuły: 1x15 min. w tygodniu dla dzieci 3-4 letnich; 2x30 min. w tygodniu dla dzieci 5-6 letnich. Łącznie około: 19 h tygodniowo; 760 h w ciągu roku szkolnego. 9. Wykonawca opracuje programy prowadzenia zajęć z języka angielskiego odpowiednio do wieku dzieci. W ramach realizacji tych programów lektorzy uwzględniać będą bieżące potrzeby dzieci. 10. Każde zajęcie musi mieć przypisaną zawartość merytoryczną oraz wskazaną metodykę nauczania, a także inne elementy dydaktyczne zapewniające wysoką efektywność kształcenia. 11. Wykonawca zapewni zakup pakietów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych każdemu dziecku, biorącemu udział w zajęciach w ramach środków unijnych zaplanowanych w budżecie projektu. Planuje się zakup jednego kompletu na grupę (ilość grup - 26), przy czym przez komplet zamawiający rozumie: a. dla dzieci starszych w wieku 4-6 lat - zestaw edukacyjny dla każdego dziecka (490 szt.), karty pracy i komplet płyt dla całej grupy (20 grup) oraz oprogramowanie komputerowe. b. dla dzieci młodszych w wieku 2,5-3 lat - karty pracy i komplet płyt dla całej grupy (6 grup) oraz oprogramowanie komputerowe. 12. W przypadku nieobecności na zajęciach dziecka, wykonawca zapewni mu możliwość uzupełnienia materiału zrealizowanego na zajęciach programowych. 13. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć otwartych dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia po pierwszym półroczu trwania zajęć, a na koniec roku szkolnego zaprezentowania umiejętności dzieci na uroczystościach z udziałem rodziców. 14. Wykonawca zobowiązany będzie do wydania każdemu uczestnikowi zajęć dyplomu o ukończeniu zajęć z języka angielskiego. 15. Zamawiający w trakcie trwania umowy zastrzega sobie prawo do obserwacji prowadzenia zajęć z uwzględnieniem wglądu w dokumentację dotyczącą całego procesu nauczania języka angielskiego. 16. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i dokonywania na bieżąco wpisów do dokumentacji dydaktycznej oraz monitorowania frekwencji uczestników zajęć.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.58.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie dla osiągnięcia celów Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WSZYSTKIEGO CO NAJLEPSZE NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU - BIERUŃSKIE PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DZIECIOM I ICH RODZICOM.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Centrum Edukacyjne PROTEUSS Agnieszka Przygodzka, ul. Zagłoby 6, 43-600 Jaworzno, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50796,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 48918,92

  • Oferta z najniższą ceną: 40074,00 / Oferta z najwyższą ceną: 51754,70

  • Waluta: PLN.