Biuletyn Informacji Publicznej
Bieruńskie Centrum Usług

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE  DYREKTORA OŚRODKA EDUKACJI W BIERUNIU
z dnia 18.11.2011 r.

 

 

Informuję, że jako Zamawiający unieważniam postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia publicznego pn.„Organizacja wycieczek dla dzieci przedszkolnych, część I – wycieczki 2011 r.”.

Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

 

I.  W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1. Biuro Podróży „FREGATA” Jolanta Wieczorek

ul. Złotoryjska 48 / 1; 59-220 Legnica

  1. Agencja Turystyczna „OLA”

ul. Fojkisa 4A / 4; 41-103 Siemianowice Śląskie

  1. Biuro Usług Turystycznych „RENATA TOUR” Renata Maszczak

ul. Pileckiego 27 / 7; 32-600 Oświęcim

 

Po dokonaniu poprawy oczywistych omyłek rachunkowych wybrano ofertę złożoną przez:

 

Agencja Turystyczna „OLA”

ul. Fojkisa 4A / 4

41-103 Siemianowice Śląskie

 

Całkowita cena oferty brutto: 45 248,48 zł.

 

W wyniku oceny ofert przyznano ofertom punktację:

Nr oferty:

Liczba uzyskanych punktów w kryterium:  CENA 100%

RAZEM:

     2.

100,00 pkt.

100,00 pkt.

 

UZASADNIENIE

Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty. W toku postępowania Zamawiający odrzucił oferty dwóch Wykonawców, natomiast w ofercie Wykonawcy - Agencja Turystyczna „OLA” poprawił oczywiste omyłki rachunkowe.

Po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych,  i zastosowaniu kryterium oceny ofert, wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

W czasie otwarcia ofert Zamawiający poinformował, że kwota, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 34 000,00 zł. Ponieważ realizacja zamówienia współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a kwota 34 000,00 zł jest przewidziana na realizację w/w zamówienia w budżecie Projektu, Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia jej do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

II. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6  Prawa zamówień publicznych Zamawiający odrzucił oferty Wykonawców:                           1) Biuro Podróży „FREGATA” Jolanta Wieczorek

2) Biuro Usług Turystycznych „RENATA TOUR” Renata Maszczak

złożone w w/w postępowaniu przetargowym, gdyż oferty te zawierały błędy w obliczeniu ceny.

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych w art. 89 ust. 1 pkt. 6 stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny”.

Zgodnie z treścią SIWZ pkt. VI OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: cenę oferty należało obliczyć na podstawie zamieszczonej w formularzu ofertowym kalkulacji. Cena oferty miała być podana jako cena netto i cena brutto – z wyszczególnieniem wysokości podatku VAT (stawka procentowa oraz wartość w zł), wyrażona cyfrowo.

W ofercie Wykonawcy Biuro Podróży „FREGATA” błędnie rozpisano koszt jednej wycieczki oraz nie podano kwot netto, ani kwot podatku VAT. Wykonawca Biuro Usług Turystycznych „RENATA TOUR” pozostawił pierwsze dwie tabele formularza ofertowego zupełnie puste.

 

III. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

IV.  Unieważniając w/w postępowanie Zamawiający informuje jednocześnie, że zachowując terminy zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych niezwłocznie przeprowadzi nowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

 

V.  Od niniejszego rozstrzygnięcia Wykonawcom przysługuje odwołanie w trybie ustawy.

 

 

                                                                                                                     DYREKTOR

                                                                                                          Ośrodka Edukacji w Bieruniu

                                                                                                            mgr Krystyna Czajowska